Big Data เทคโนโลยีที่ช่วยการตลาดให้มีประสิทธิภาพ Big Data เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระดับประเทศ การวางแผนธุรกิจในองค์กร การวางแผนด้านการศึกษา การวางแผนด้านการแพทย์ และในด้านอื่นๆ อีกหลากหลายด้าน ถึงแม้ว่า Big Data จะมีประโยชน์อยู่มาก แต่หากขาดการสนับสนุนที่ดีจากองค์กรก็อาจทำให้ไม่ประสบความสำเร็จได้

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในช่วงแรก และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT อย่างมาก การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน ทั้งในการเชื่อมต่อ หาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยี Big Data จะมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจะสามารถนำไปวิเคราะห์และประมวลผลได้ทั้งหมด

ประโยชน์ของการใช้ Big Data
จริงๆ แล้ว Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในส่วนนี้จะพูดถึงประโยชน์ของ Big Data หากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้

สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจในการเลือกสินค้าอย่างไร สามารถนำเสนอสินค้าที่คุณมีอยู่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ หากไม่มีจะสามารถนำสินค้าชนิดอื่นที่มีอยู่นำไปทดแทนได้หรือไม่

สามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในอนาคตได้ ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกค้นหาในอินเตอร์เน็ต รวมถึงใน Social Media ต่างๆ สามารถนำมารวบรวมได้ ว่ามีอะไรที่ป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น ว่ากระแสอะไรที่นำมาค้นหาหรือกล่าวถึงอยู่มากที่สุด ก็สามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และวางแผนก่อน หากมีแผนที่ดีและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วก็สามารถเป็นผู้นำกระแสได้อย่างไม่ยาก จากการใช้ข้อมูลจาก Big Data

การวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Data เข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยการเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อนำไปวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการผลิต ข้อมูลการใช้วัตถุดิบ จะทำให้สามารถทราบได้ว่าปัญหาภายในองค์กรมีหรือไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนใด เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการผลิต

คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการนำข้อมูลที่มีจาก Big Data มาคาดการณ์ความต้องการของตลาด ซึ่งนอกจากคาดการณ์ในอนาคตได้แล้วนั้น ก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกว่า ในอนาคตนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้บ้าง ก็สามารถนำข้อมูลส่วนนั้นนำไปวางแผน ปรับนโยบาย วิธีการบริหารองค์กร เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วสามารถลดต้นทุนการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกพร้อมยังช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานในด้าน IT ได้อีกหลายตำแหน่งที่สามารถใช้ Big Data มาทดแทนได้